Hakkımızda

 

Adresi                         :Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:109 K:5 D:14 Ziverbey-Kadıköy/İSTANBUL

Telefon Numarası      :(0216)550 08 71

Fax Numarası            :(0216)550 08 71

E-Posta Adresi info :[email protected]

Web Adresi http        :https://www.uyarlegal.com/

HAKKIMIZDA

2015 yılında İstanbul’da kurulan ve avukatlık faaliyetlerine başlayan Uyar Legal, 5 yılı aşan deneyimiyle ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmetlerine Kadıköy de bulunan ofisiyle devam etmektedir. Uyar Legal; yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilere her türlü hukuki desteği sağlamakta ve dinamik ekibi sayesinde Türkiye’nin tüm illerinde ve yurt dışında girilen hukuki ve ticari ilişkiler kapsamında hizmet vermektedir. Avukatlık, hukuki danışmanlık, arabuluculuk ve resmi mercide temsil hizmetlerinin yerine getirilmesinde mesleki ilke ve etik değerlere önem veren Uyar Legal, müvekkillerle olan ilişkilerde profesyonel bir kalite politikasını ön planda tutmaktadır. Hukukun tüm dallarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Uyar Legal’in hukuki hizmeti; ticari veya bireysel ilişkilerin kurulmasından evvel, gelecekte doğması muhtemel olabilecek hukuki uyuşmazlıklara engel olabilme noktasında başlamaktadır. Uyuşmazlığın doğmasından itibaren müvekkil haklarının korunabilmesi ve hakkın adalete uygun bir biçimde dağıtılabilmesi bakımından Uyar Legal, dava ve icra takibi aşamalarında profesyonel bir hukuk hizmeti sağlamaktadır

 

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Mevzuat ve içtihat bakımından güncel kalabilmek adına ofis bünyesinde Sinerji ve Kazancı İçtihat ve Mevzuat programı ile Kazancı programı aynı anda kullanılmaktadır. Nicelik itibariyle yoğun takip dosyalarında koordinasyonun sağlanabilmesi adına ofis bünyesinde İcraPro 6.0 programı kullanılmaktadır. Söz konusu profesyonel destek sağlayan bu programların yanı sıra, ofis bünyesinde Türkiye Barolar Birliği desteğiyle yayınlanan BüroTek, İcraTek ve KararTek isimli programlar da kullanılmaktadır. Ofis bünyesinde Call Center kurulumuna uygun santral mevcuttur. Ülkemizde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminin kurulmasıyla; vatandaşların, avukatların ve bilirkişilerin Adliye’yle olan ilişkilerine hız kazandırmak ve Adliye’nin iş yükünü azaltmak amaçlanmış olup; Uyar Legal bünyesinde teknik olarak yapılması mümkün olan her işlem öncelikle UYAP üzerinden yapılmaktadır.

 

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Uyar Legal’in prensip olarak edindiği en önemli husus, hukukun üstünlüğü ilkesinin adeta bir hayat görüşü olarak içselleştirilmesidir. Nitekim Uyar Legal bünyesinde mesleği idame ettiren avukatlar, hem mesleki hayatlarında hem de hayata bakış anlamında hukukun üstünlüğünü bir prensip olarak benimsemişlerdir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin mesleki anlamda bir prensip olarak kabul edilmesinin sonucu; büromuzca yürütülen tüm iş ve hizmetlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yurt dışında ise Uluslararası Hukuk kural ve ilkelerine uygun bir biçimde yürütülmesi anlamındadır. Avukatlık Meslek İlkeleri ve etiğine uygun bir biçimde avukatlık hizmeti yürütmek, meslek ahlakı açısından Uyar Legal’in temel düsturudur. Prensip olarak edinilen diğer bir husus ise, verilen hukuk hizmetinin profesyonellik ışığında bir kalite politikası ile yerine getirilmesidir. Avukatlık mesleği, niteliği gereği müvekkil ile karşılıklı bir güven ilişkisini zorunlu kılan bir meslektir. Bu bağlamda mesleğin yürütülmesi esnasında; şeffaflık, özenlilik, ivedilik, gizlilik ve nezaket ilkeleri profesyonel kalite politikamızın basamaklarını oluştururlar. Şeffaflık ile kastedilen husus, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin her basamağında gelinen nokta ve varılacak sonuç ile ilgili müvekkile her an bilgi verilmesi ve müvekkilce merak edilen hususlara açıklayıcı ve yalın bir üslupla cevap verilmesidir. Özenlilik ile kastedilen, şüphesiz ki ortalama bir özenden fazlasıdır. Uyar Legal; verdiği hukuki hizmetlerde uzmanlık ve yetkinlik doğrultusunda hizmet vermekte, dolayısıyla da mesleğin ve işin yürütülmesinde de bir uzmandan beklenen oranda özenle çalışmaktadır. İvedilik ile kastedilen; en başta zamanı etkin kullanmak, geç gelen adaletin adalet olmadığı bilinciyle çalışmak ve müvekkil taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda olabilecek en kısa sürede karşılamaktır. Aynı zamanda müvekkil ile ilişkilerde bilginin taze iken paylaşılması esastır. Gizlilik ilkesi ışığında, müvekkillere ve yürütülen veya bitirilmiş işlere ilişkin bilgiler Uyar Legal tarafından korunur ve asla paylaşılmaz. Medeniyetin bir gereği olarak nezaket, müvekkille ve avukatlık hizmetinin yürütülmesi esnasında kurulan diğer ilişkilerde her daim korunan bir değerdir.

 

UZMANLIK ALANLARI

Uyar Legal; İcra İflas Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tazminat ve Sorumluluk Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku gibi hukukun temel alanlarının yanı sıra; Sağlık Hukuku, Enerji Hukuku, Vergi Hukuku, Sigorta ve Taşıma Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Rekabet Hukuku, Yabancılar Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, İletişim ve Basın Hukuku, Kamu İhale Hukuku gibi spesifik alanlarda da uzmanlık ve tecrübe sahibidir. Ayrıca tanıma ve tenfiz işleri, tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma yolları, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yabancı yatırımlar gibi konularda da Uyar Legal tecrübe ve uzmanlık sahibidir. Distribütörlük, Franchising, Faktoring, Leasing gibi atipik sözleşme tipleri ve akreditif ilişkileri gibi konular da yine uzmanlık alanı dahilindedir.

 

İCRA TAKİBİ HİZMETLERİ

Uyar Legal bünyesinde icra takibi hizmetleri, az yukarıda açıklanan teknolojik altyapıyla destekli, organize bir çalışmayla yürütülmektedir. Müvekkilin alacağa kavuşmasında en önemli hususun “hız” olduğu hususu, Uyar Legal tarafından her zaman hatırlanan bir husus olup, icra işlerinde hızlı çalışmak, büronun temel ilkesini oluşturmaktadır. Uyar Legal bünyesinde; ilamlı icra takipleri, ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine ilişkin icra takipleri, kira alacakları ilişkin icra takipleri, rehnin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takipleri hazırlanmakta ve profesyonel biçimde takip edilmektedir. Aynı zamanda; icra takibinin bütününe, borca veya imzaya itirazlar bakımından da Uyar Legal profesyonel bir hukuk hizmeti sağlamaktadır. Şekil ve sürelerin çok önemli olduğu icra hukuku, alanında uzman ve profesyonel avukatlarla birlikte çalışmayı gerekli kılmakta olup, büromuz bünyesinde hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla icra işleri yürütülmektedir.

 

DAVA AVUKATLIĞI

Uyar Legal, hukukun bütün dallarında profesyonel bir avukatlık hizmeti vermektedir. Sonuç odaklı yaklaşım, mesleki tecrübe ve akademik çalışmaların getirisiyle her hukuk disiplininin kendine has özellikleri büromuzca benimsenmiştir. Güncel mahkeme kararları ve mevzuat değişikliklerinin sürekli takibi, büromuzun müvekkilerine en iyi avukatlık hizmetini sunmasında temel faktörlerden biridir. Temel hukuk dalları bakımından; 2015 yılından beri faaliyette olan Uyar Legal, engin tecrübe birikimiyle uzmanlık sahibidir. Nitekim büronun kurucu ortakları tarafından ilişkin yargı organlarının ve akademisyenlerin güncel görüşlerine hakim olmak önem arz etmektedir. Uyar Legal avukatları bu durumun bilinciyle en iyi avukatlık hizmetini verebilmek için sürekli güncel kalmayı ve sürekli bilgi birikimini geliştirmeyi amaç edinmişlerdir. Bu bağlamda hukuk alanında lisansüstü eğitimlerin yanı sıra, hukuk dışı alanlarda da ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim ile seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalara katılarak farklı alanlarda bilgi sahibi olmak amaçlanmış, böylelikle müvekkillere en iyi avukatlık hizmetinin verilmesi sağlanmıştır. Uyar Legal avukatları, bünyesinde avukatlık hizmeti verilen hukuk alanlarına ilişkin hem uygulamadan gelen tecrübe hem de akademik ve mesleki çalışmalara sürekli katılımın getirdiği bilgi birikimiyle hem temel hukuk dalları hem de spesifik alanlar bakımından uzmanlık sahibidir. Bu bakımdan İstanbul merkezli çalışan Uyar Legal bünyesinde bulunan avukatların verdiği avukatlık hizmetinin profesyonel bir kalite politikasıyla sunulduğunu söylemek mümkündür. Büromuz bünyesinde verilen avukatlık hizmeti kapsamında müvekkil memnuniyetinin sağlanabilmesi bakımından her somut olayın kendi özelliğine göre farklılık arz ettiğinin bilinciyle olaya özgü hukuki yollar ve prosedürler işletilmektedir. Söz konusu prosedürlerin her aşamasında müvekkil bilgilendirilmekte ve adaletin gecikmesinin müvekkilde meydana getireceği maddi ve manevi zararları engellemek bakımından uyuşmazlığın olabilecek en kısa sürede çözülebilmesi sağlanmaktadır.

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık ya da bir diğer deyişle hukuk danışmanlığı, son yıllarda firmaların yanı sıra şahısların da ilgisini çeken bir hizmet haline gelmiştir. Hiç şüphesiz çok uzun süren davalar ve başlangıçta kaçırılan küçük ayrıntıların çok önemli ve büyük sonuçlar doğurması, hukukçulardan oluşan danışmanlarla çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle önleyici tedbirlerin alınması ve ileride doğması muhtemel problemlerin önüne geçilmesi, hukukçu danışmanlarla çalışmakla ve danışarak adım atmakla mümkündür. Bireylerin birbirleri arasındaki özel ilişkilerde, bireylerin firmalarla olan ilişkilerinde, firmaların birbirleriyle olan ilişkilerinde ve hem firmaların hem de bireylerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde kanunu bilen ve atılacak adımların ne şekilde sonuçlar doğuracağını bilen avukatlara danışmak, her zaman doğabilecek olumsuz sonuçları henüz başta engellemek anlamına gelecektir. Bu bakımdan büromuz bünyesinde danışmanlık hizmetleri, isteğe ve içinde bulunulan hukuki durumun özelliğine göre; tek sefere mahsus ya da süreklilik arz edecek şekilde verilebilmektedir. Uyuşmazlık doğduktan sonra ve taraflarca hukuki süreç başlatıldıktan sonra, zamanında gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle her zaman hak kaybına uğrama riski mevcuttur. Ancak, bir dava ya da icra takibi söz konusu olmasa dahi, alanında uzman avukatlara danışarak tercih edilebilecek en iyi yolda karar kılınabilmektedir. Bu şekilde belki de yıllar sonra dahi karşı karşıya kalınacak davalarda, mevzuatın ve Yüksek Mahkemelerin aradığı usul, şekil ve esasa ilişkin kıstaslar sağlanmış olacak ve hak kaybı yaşanmayacaktır. Hukuk kuralları; sürelere, şekil zorunluluklarına ve usule sıkı sıkıya bağlı kurallar olup, bir işlemin zamanında yapılmaması, doğru şekilde ve doğru usulde yapılmaması halinde hak kayıplarının gündeme gelmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle her türlü hukuki ilişkide adımların doğru atılması son derece önemli olup, bu durum da mevzuatı ve uygulamayı en iyi şekilde bilen avukatların hukuki danışmanlığından faydalanmakla mümkündür. Uyar Legal hukuki danışmanlık hizmetine büyük önem vermekte olup, müvekkillerinin doğması muhtemel problemlerinin engellenmesi ve doğmuş problemlerinin çözümü adına, alanında yetkin ve uzman profesyonel kadrosuyla, en iyi hukuki danışmanlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır.

 

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

Dava konusu bir uyuşmazlığın ya da ileride dava konusu olması muhtemel bir durumun araya mahkemeleri sokmaksızın Adalet Bakanlığı’nca yetkili kılınmış bir uzman tarafından karşılıklı müzakere yöntemiyle çözüme kavuşuturulması işlemine arabuluculuk denmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde kullanılan arabuluculuk yöntemi, uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve tarafları daha mutlu eden bir şekilde sonuçlandırılmasına hizmet etmektedir. Bu hizmetin yerine getirilmesinde Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı bulunan avukatlar, eğitimlerle edindikleri müzakere tekniklerini kullanarak tarafların ortak bir noktada buluşmasına yardımcı olmaktadırlar. Mahkemeye başvurma yolundan çok daha çabuk çözümler sağlayan arabuluculuk hizmeti, aynı zamanda yüksek harç ve masrafların bulunduğu yargılama yolundan çok daha ekonomiktir. Kamu hukukundan kaynaklı tüm uyuşmazlıklar dışında arabuluculuk yönteminin takip edilebilmesi mümkündür. Nitekim kamu hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın türüne göre kendi iç uzlaşma yollarına sahiptir. Bu uyuşmazlıkların dışında kalan her türlü birey ve firmalar arasındaki uyuşmazlıklar, ticari ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıklar, işçilik hak ve alacaklarıyla sigortalılığın tespiti dışındaki diğer işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, alım satım, tüketici işlemlerinden ve mevzuatından doğan uyuşmazlıkları, inşaat ve gayrimenkul hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar ve genel anlamda eser sözleşmeleri, kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar, deniz ticareti kaynaklı uyuşmazlıklar ve sigorta uyuşmazlıkları, fikri haklara ilişkin uyuşmazlıklar ve marka patent uyuşmazlıkları, boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları, ceza hukukundan kaynaklı şikayete tabi olan suçlar ve özellikle taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret ve tehdit gibi basit suçlardan kaynaklı uyuşmazlıklar arabuluculuk hizmetiyle çözüme kavuşturulabilmektedir. Uyar Legal bünyesinde de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın siciline kayıtlı olarak arabuluculuk hizmeti profesyonelce verilmektedir. Yukarıda örnek olarak sayılan uyuşmazlıkların dışında da bir çok konuda arabulucuya gitmek mümkün olduğu gibi, bu etkin ve hızlı yöntemin tercih edilmek istenmesi durumunda, Uyar Legal çözüm odaklı anlayışıyla gerekli müzakerelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

 

TEMSİL HİZMETİ

Avukatlık hizmeti, sadece davalarda veya icra takiplerinde vekalet ilişkisinin kurulmasıyla sınırlı değildir. Nitekim kamu kurumlarıyla ve kurumsallaşmış firmalarla olan ilişkilerde mevzuata hakim vekiller aracılığıyla işlem yapmak ve hak aramak gerekliliği açıktır. Öte yandan gerek bireylerle gerekse de firmalarla olan ilişkilerde de kişilerin hak kaybı yaşamamak adına avukatla temsil edilmesi önem arz etmektedir. Örneğin herhangi bir kamu kurumundan hak talep edilirken, bir kamu kurumu tarafından uzlaşmaya çağrılırken, özelleştirilen bir kamu kurumunun yerine hizmet vermeye başlayan özel bir firmayla hukuken ilişkiye girerken, ticari ilişkide olunan firmalarla pazarlık, anlaşma ve sözleşme aşamalarında görüşürken, bir kira ilişkisinde karşı tarafla yeni şartlar değerlendirilmek istendiğinde ya da anlaşmalı boşanma için karşı tarafla görüşmek gerektiğinde bir avukatla temsil edilmek her zaman hakların daha iyi savunulabilmesi ve mağduriyetlerin doğmamasını sağlamaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün olduğu gibi, herkese ve her duruma karşı avukatla temsilin ne derece büyük önem arz ettiği aşikardır. Uyar Legal, müvekkillerine sağladığı temsil hizmetiyle hukuki bilgisini ve tecrübesini ortaya koymakta, müvekkiller adına en olumlu sonuçların alınabilmesi adına hizmet vermektedir. Söz konusu hizmetin verilebilmesinde, temsil talep edilen konunun maddi anlamda büyüklüğü veya küçüklüğü önem arz etmeyip, müvekkillerin korunabilmesi ve hakların zayi olmaması önem teşkil etmektedir.

 

EKİBİMİZ

Av. Hasan Efe Uyar tarafından ilk olarak Bakırköy İlçesinde kurulan Uyar Legal Hukuk Bürosu, faaliyetlerini Kadıköy ilçesindeki merkezinden koordine ederek sürdürmektedir. Bünyesinde mevcut alanında uzman 4 avukatın yanı sıra, 1 Stajyer Avukat, 1 icra takip personeli ve 2 adet büro asistan personeli ile müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

KURUCU AVUKAT

Av. Hasan Efe UYAR

Av. Hasan Efe Uyar

 

Uyar Legal Kurucusu Av. Hasan Efe UYAR 1991 yılında Amasya’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Tokat/Erbaa’da tamamladıktan sonra 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuştur. 2014 yılından bu yana yürüttüğü Serbest Avukatlık faaliyetlerine ilk olarak Bakırköy’de başlamış olup, 2018 yılında Kadıköy’de Uyar Legal Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş-Ticaret Hukuku, Miras Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında yoğunlukla çalışmalarını sürdüren Hasan Efe UYAR, bir yandan da Yüksek Lisans Eğitimini Kamu Hukuku Alanında devam ettirmektedir.

 

 

YÖNETİCİ AVUKAT

Av. İbrahim EROĞLU

Av. İbrahim Eroğlu

 

1980 yılında Erzincan’da dünyaya gelen İbrahim Eroğlu ilk ve ortaöğrenimini Erzincan Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra ilk olarak; İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü’nden 2003 yılında mezun olup Kamu ve Özel Hastanelerde Klinik Psikolog olarak çalışmış ardından, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olmuştur. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak mesleğini icra etmekte olan İbrahim Eroğlu, büromuza katılmadan önce İstanbul’da Gayrimenkul ve İş Hukuk Alanında avukatlık hizmeti veren çeşitli bürolarda görev almış olup aynı zamanda Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucu ve İş hukuku uzman arabulucusudur.

 

YÖNETİCİ AVUKAT

Av. Ayça YILDIZ

Av. Ayça Yıldız

 

Uyar Legal bünyesinde yönetici avukat olarak çalışmakta olan Ayça YILDIZ 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2014 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Özellikle İcra-İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdüren Ayça Yıldız, iyi derecede İngilizce bilmekte ve Yüksek Lisans Eğitimini Özel Hukuk Alanında devam ettirmektedir.

 

AVUKAT

Av. Mehmet Koray USLU

Av. Mehmet Koray Uslu

1980 Hatay-Antakya da dünyaya gelen Mehmet Koray Uslu,2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak mesleğini icra etmekte olan, Av. Mehmet Koray USLU, büromuza katılmadan önce İstanbul’da İcra ve İş Hukuk Alanında avukatlık hizmeti veren çeşitli bürolarda ve ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlere hizmet veren danışmanlık şirketlerinde şirket avukatı olarak çalışmıştır. Ağırlıklı olarak İş Hukuku, İcra Hukuku, Tazminat Hukuku ve Sigorta Hukuku ile dava takibi alanlarında mesleğini icra etmekte ve İş Mahkemeleri nezdinde bilirkişi olarak görev yapmaktadır.